JUSTIN!!!
*glomps*
I LOVE YOU I LOVE YOU I LOVE YOU

GINNY!

*snuggles*

I love you love you love you too.

Asked by bitcheslovepolka